Dokumentai
Teisinis vidaus tvarkos reguliavimas Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelis 2020-11-05 15:57:00 2.53 MB
Planavimo dokumentai
Vaiko pagalbos planas 2019 m. 2019-11-12 17:16:07 77.13 KB
Individualių planų rengimo forma 2019-10-28 17:32:06 232.63 KB
Ugdymo karjerai planas 2019 m. 2019-11-12 17:15:27 311.81 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2019 m. 2019-11-12 18:46:44 495.68 KB
Mokinių parlamento ir gimnazijos neformaliosios veiklos 2019 m. planas 2019-11-12 17:22:38 351.19 KB
Pageidaujamo elgesio skatinimo priemonių planas 2019 m. 2019-11-12 17:29:29 478.34 KB
Vadybinės – administracinės veiklos planas 2019 m. 2019-11-12 17:29:50 319.7 KB
Veiklos planas 2019 m. 2019-11-12 17:34:37 491.14 KB
Strateginis metų veiklos planas 2020-2022 2020-02-11 18:06:36 746.26 KB
Karjeros ugdymo ir mokinių savivaldos bei neformaliosios veiklos (renginių) 2020 m. planas 2020-02-11 17:31:43 614.51 KB
Veiklos planas 2020 2020-06-02 12:34:34 488.81 KB
Ugdymo kokybės gerinimo planas 2020 m. 2020-06-02 12:32:47 855.57 KB
Veiklos tobulinimo planas 2017–2020 metams 2020-06-02 12:34:10 274.69 KB
Zg_ugdymo_tvarka_2021 2020-08-28 08:34:58 173.2 KB
Planavimo dokumentų formos
Individualių planų rengimo forma 2018 - 2020 m. m 2019-12-07 15:46:29 228.27 KB
5 - 6 klasių ugdymo lentelė priedas Nr.1 2019-10-25 17:35:44 68 KB
7 - 8 klasių ugdymo lentelė priedas Nr. 2 2019-10-25 17:35:44 70.5 KB
9 - 10 klasių ugdymo lentelė priedas Nr. 3 PAKEISTI 2019-10-25 17:35:44 75.5 KB
Ilgalaikio plano titulinio forma (5-8, I - IV g. kl.) 2019-10-25 17:35:45 45 KB
Modulių programų titulinio forma 2019-10-25 17:35:45 29 KB
Ilgalaikio plano struktūra (MT 2017 m.) 2019-10-25 17:35:45 45 KB
Nuostatai
Gimnazijos nuostatų įsakymas 2019-11-12 14:34:58 269.26 KB
Gimnazijos tarybos nuostatai 2019-11-13 21:01:50 59.5 KB
Gimnazijos tarybos nuostatai 2019-11-13 21:02:07 61.5 KB
Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2019-10-25 18:06:54 43.5 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2019-10-25 18:07:29 245.99 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2019 m. 2019-10-25 18:07:13 245.99 KB
Metų mokytojo rinkimų nuostatai 2019-10-25 18:07:03 30 KB
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2019-11-12 18:46:52 225.22 KB
Žiežmarių gimnazijos etikos kodeksas 2019-12-17 15:01:54 418.77 KB
Mokytojams
Rekomenduojama įsivertinimo forma (priedas Nr. 1) 2019-10-25 18:28:47 52 KB
Kuruojančio vadovo mokytojo veiklos vertinimo forma (priedas Nr. 2) 2019-10-25 18:29:05 72.5 KB
Stebint kolegos pamokas rekomenduojama forma 2019-10-25 18:29:20 31.5 KB
Pamokos stebėjimo protokolas 2019-10-25 18:29:32 23.23 KB
Mokiniams
Namų darbų skyrimo principai 2019-10-25 18:27:14 31 KB
Drausmės pažeidimo pažyma 2019-10-25 18:27:48 15.76 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2019-10-25 18:26:50 49.5 KB
Mokinio individualus ugdymo planas (2019-2021 m.m. forma) 2020-02-07 15:37:19 108 KB
Karjeros ugdymas | Naudingos nuorodos 2020-02-07 16:44:46 291.39 KB
Karjeros ugdymo ir mokinių savivaldos bei neformaliosios veiklos (renginių) 2020 m. planas 2020-02-11 17:31:43 614.51 KB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis 2019-10-25 16:39:45 47.5 KB
14 metų ir vyresnių vaikų mokymo sutartis 2019-10-25 16:40:38 45.5 KB
Vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis 2019-10-25 16:41:14 27.5 KB
Tvarkos aprašai
Gimnazijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 16:44:22 171.43 KB
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:54 31.23 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:02 19.2 KB
Švietimo pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:11 18.37 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:45 31.5 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo plėtojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:17 52 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:26 141.77 KB
Mokymosi konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:35 21.83 KB
Mokomųjų dalykų, modulių, kursų, mokymosi ir mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:50 55 KB
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:59 55.5 KB
Gabiųjų mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 18:00:04 40.5 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:08 83.5 KB
Poveikio priemonių taikymo mokiniams aprašas 2019-10-25 18:12:02 64.5 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:22 343.99 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020 2020-02-07 13:26:46 30.81 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2019-10-25 18:12:34 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:45:58 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2019-10-25 17:53:20 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019-10-25 18:12:56 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:54:12 24.21 KB
Maitinimo tvarka 2019-10-25 17:53:28 34.5 KB
Renginių organizavimo tvarka 2019-11-12 16:47:39 43 KB
Diskotekų organizavimo tvarka 2019-10-25 17:53:13 151.09 KB
Budėjimo organizavimo tvarka 2019-11-12 16:50:40 207.58 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:57 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:31 52 KB
Sporto salės nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:46 48 KB
Žiežmarių gimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:02 34 KB
Patalpų, turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:18 87.5 KB
Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:17:10 226.28 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019-11-12 16:47:05 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-11-12 16:54:18 209.27 KB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2019-11-12 16:56:51 399.99 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-11-12 17:01:45 297.73 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2019-11-12 17:04:33 355.54 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:29:44 207.58 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:24:50 454.11 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-12-17 15:03:37 280.25 KB
Mokymo/si nuotoliniu būdu organizavimo karantino režimo laikotarpiu tvarkos aprašas 2020-04-14 13:32:08 441.34 KB
Bendros instrukcijos
Bendros instrukcijos 2019-10-25 18:24:00 1.25 MB
SI1 - olimpiados, teatras 2019-10-25 18:24:18 19.79 KB
SI2 - baseinas 2019-10-25 18:24:33 18.47 KB
SI3 - pažintinė 2019-10-25 18:24:49 18.3 KB
SI4 - žygis 2019-10-25 18:25:07 20.78 KB
SI5 - kita šalis 2019-10-25 18:25:22 23.83 KB
Vaiko gerovės komisijos dokumentai
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2019-10-24 19:56:57 34.17 KB
5 klasių mokinių adaptacijos tyrimas 2019-10-24 19:58:06 2.58 MB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas 2019 m. 2019-10-25 18:09:10 235.92 KB
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 metams 2020-02-11 17:27:20 328.69 KB
Kiti dokumentai
Susitarimas dėl nepatenkinamų ar neatestuotų pusmečio įvertinimų likvidavimo iki kovo 15 d. 2019-10-25 18:21:40 16.35 KB
Kolektyvinė sutartis 2019-11-12 18:14:32 93.5 KB
Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos mokytojų atestacijos 2016 - 2018 metų programa 2019-10-25 18:22:13 20.43 KB
Kokybės krepšelis
Kokybės krepšelis 2020-11-05 15:57:00 2.53 MB
KAIZEN
KAIZEN pasiūlymo forma 2020-12-02 12:33:01 28.4 KB
Veiklos ir ugdymo tobulinimo planas 2020-12-02 11:49:53 6.69 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų ataskaitos
I ketvirtis 2020-05-22 12:13:21 2.78 MB
II ketvirtis 2020-08-28 09:35:25 32.93 KB
2019 metų ataskaitos
I ketvirtis 2020-05-18 18:10:24 31.91 KB
II ketvirtis 32.28 KB
III ketvirtis 32.57 KB
IV ketvirtis 488.48 KB
2018 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-28 10:34:30 32.25 KB
II ketvirtis 2020-02-07 15:30:40 31.76 KB
III ketvirtis 2019-10-28 10:35:08 46.12 KB
IV ketvirtis 2020-05-18 17:43:47 322.55 KB
2017 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 32.52 KB
II ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 32.57 KB
III ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 33.12 KB
IV ketvirtis 2019-10-25 14:39:57 278.36 KB
2016 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-25 14:42:24 29.89 KB
II ketvirtis 2019-10-25 14:42:24 30.73 KB
III ketvirtis 2019-10-25 14:42:25 31.45 KB
IV ketvirtis 2019-10-25 14:42:25 272.01 KB
Neformalaus švietimo programos Atnaujinta Dydis
Pamatyti, sužinoti, išbandyti 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 13:51:34 68.5 KB
Gamtos mokslai visiems | Barnackienė 2020-02-07 13:52:01 58 KB
Raštingiausias pradinukas | Barnackienė 2020-02-07 13:52:31 54.5 KB
Pažintinė ekskursija | Busilienė 2020-02-07 14:28:48 21.4 KB
Pažintinė ekskursija | Mažulienė 2020-02-07 14:29:15 21.97 KB
Rajono 6-tų klasių mokinių rusų kalbos mažasis festivalis | Kandratavičienė 2020-02-07 14:29:50 21.58 KB
Respublikinis smiginio Kalėdinis turnyras | Kavaliauskas 2020-02-07 14:30:20 46 KB
IEARN klubo veikla | Kocienė 2020-02-07 14:30:42 84.5 KB
Sporto šventė | Levulis 2020-02-07 14:31:24 60.5 KB
Būk aktyvus ir Tu-2020 | Lukoševičienė 2020-02-07 14:31:50 73 KB
Dovanos LT ir Gimnazijai 2020 | Maciulevičienė 2020-02-07 14:32:24 24.87 KB
Knyga-išminties mokytoja | Maknienė 2020-02-07 14:33:08 54 KB
Žiežmarių gimnazijos bendruomenės telkimas_2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:00 81 KB
Žiežmarių gimnazijos taurė 2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:36 43 KB
Meninės raiškos konkursas | Mičiulienė 2020-02-07 14:35:54 58 KB
Gamtamokslinė trijų dienų mokinių ekspedicija | Stanionis 2020-02-07 14:36:44 32.49 KB
Laiko ratu | Vaitkevičienė 2020-02-07 14:37:09 62.5 KB
Mažųjų skaitovų konkursas 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 14:38:31 58.5 KB
Respublikinės 1000 m bėgimo varžybos | Kavaliauskas 2020-02-07 14:39:10 48 KB
Plaukimas baidarėmis | Levulis 2020-02-07 14:39:40 46.5 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl planuojamų vykdyti 2017 m. viešųjų pirkimų 2019-10-25 14:31:14 61.22 KB
Priedas: planuojamų vykdyti 2017 m. viešųjų pirkimų suvestinė 2019-10-25 14:31:14 105.03 KB
Žiežmarių gimnazijos pirkimų ataskaita: 2016 m. (sausis ir vasaris) 2019-10-25 14:31:14 24.28 KB
Žiežmarių gimnazijos pirkimų ataskaita: 2015 m. 2019-10-25 14:31:15 132.83 KB
Kaišiadorių rajono gimnazijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2019-11-06 09:47:39 469.38 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2019-11-12 14:18:21 340.48 KB
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas 2019-11-12 14:17:18 340.24 KB
Viešųjų pirkimų ATN3 forma 2020-02-07 15:23:43 297.42 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2020 – 2022 2020-02-11 17:05:54 295.01 KB
Metodinės tarybos dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl dalyvavimo metodinėje taryboje 2019-11-12 18:47:35 127.47 KB
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2019-11-12 18:46:52 225.22 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2019 m. 2019-11-12 18:46:44 495.68 KB
Ugdymo aplinkos dokumentai Atnaujinta Dydis
Žiežmarių gimnazijos ugdymo planas 2019-2020 m. m. 2020-05-04 12:18:34 369.55 KB
Ugdomosios aplinkos kūrimo, turtinimo ir modernizavimo planas 2020-2022 m.m 2020-02-11 17:39:12 306.11 KB
Ugdymo ir gyvenimo mokykloje kokybės gerinimo planas 2020 m. 2020-02-11 17:38:27 855.57 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 0.97 MB
II ketvirtis 2020-08-28 09:38:58 908.5 KB
III ketvirtis 1.98 MB
2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 879 KB
II ketvirtis 952.5 KB
III ketvirtis 0.97 MB
IV ketvirtis 947 KB