Dokumentai
Teisinis vidaus tvarkos reguliavimas Atnaujinta Dydis
Planavimo dokumentai
Žiežmarių gimnazijos ugdymo tvarka 2020-12-29 10:51:23 173.2 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2022-08-31 20:18:06 8.38 MB
Integruota "Karjeros ugdymo" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:18:36 22.86 KB
Integruota "Lytiškumo, sveiktos, rengimo šeimai" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:21:41 35.74 KB
Integruota "Žmogaus saugos" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:22:40 19.22 KB
2023-2025 m. strateginis veiklos planas 399.18 KB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS BEI NEFORMALIOSIOS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2023 M. 2023-03-23 07:56:36 4.24 MB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI 2023 M. VEIKLOS PLANAS 2023-03-23 07:54:06 1.36 MB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS 2023 M. VEIKLOS PLANAS 2023-03-23 07:57:07 12.12 MB
Žiežmarių gimnzijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 20.46 MB
Dokumentų formos
Ilgalaikio plano titulinio forma (5-8, I - IV g. kl.) 2019-10-25 17:35:45 45 KB
Modulių programų titulinio forma 2019-10-25 17:35:45 29 KB
Ilgalaikio plano struktūra (MT 2017 m.) 2023-2024 m. m. tik 6, 8, 10, 11 klasėms. 2023-09-06 10:26:14 45 KB
Modulių programų rengimo forma 2021-03-09 18:16:35 30.5 KB
Neformalaus švietimo programos rengimo forma 2022 m. 2022-04-12 15:40:36 52 KB
Individualių ugdymo planų forma 2022 m. 2022-04-12 15:39:40 1.43 MB
Prašymo forma išvykimui 2023-02-03 10:29:23 22.93 KB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 1 PRAŠYMO FORMA 2023-05-16 14:10:15 14.68 KB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 2 PROGRAMOS FORMA 15.7 KB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 3 ATASKAITA 15.38 KB
Pagal UTA ilgalaikio plano forma 2023-09-06 10:21:31 20.11 KB
Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 4.27 MB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 5 TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMAS 13.37 KB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 4 MOKINIŲ SĄRAŠAS 14.23 KB
Renginio forma 28.5 KB
Drausmės pažyma 18.19 KB
Prašymo forma (darbuotojams) 13.67 KB
Prašymo forma sveikatinimui 14.66 KB
Prašymo forma asmeniniams poreikiams 14.02 KB
Tėvams kvietimas į posėdį 13.93 KB
Pranešimo forma išvykstant su mokiniu 13.66 KB
Nuostatai
Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2019-10-25 18:06:54 43.5 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2019 m. 2019-10-25 18:07:13 245.99 KB
Žiežmarių gimnazijos etikos kodeksas 2019-12-17 15:01:54 418.77 KB
Gimnazijos nuostatai 2021 m. 2021-11-22 19:42:41 186.17 KB
Mokytojams
Rekomenduojama įsivertinimo forma (priedas Nr. 1) 2019-10-25 18:28:47 52 KB
Kuruojančio vadovo mokytojo veiklos vertinimo forma (priedas Nr. 2) 2019-10-25 18:29:05 72.5 KB
Stebint kolegos pamokas rekomenduojama forma 2019-10-25 18:29:20 31.5 KB
Pamokos stebėjimo protokolas 2019-10-25 18:29:32 23.23 KB
Kaišiadorių r. švietimo ir sporto paslaugų centro renginiai 2021-09-03 10:27:26 386.05 KB
Mokiniams
Namų darbų skyrimo principai 2019-10-25 18:27:14 31 KB
Drausmės pažeidimo pažyma 2019-10-25 18:27:48 15.76 KB
Moksleivių elgesio taisyklės 2019-10-25 18:26:50 49.5 KB
Mokinio individualus ugdymo planas (forma) 2023-04-20 12:51:30 108 KB
Karjeros ugdymas | Naudingos nuorodos 2020-02-07 16:44:46 291.39 KB
Atmintinė abiturientams 11.61 MB
Svarbi informacija laikantiems egzaminus 382.46 KB
2022-2023 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-09-20 14:57:32 33.78 KB
2022-2023 m. m. PUPP tvarkaraštis 38.34 KB
2022-2023 m. m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 26.06 KB
Tu esi pagalba kitam 2023-04-20 12:50:31 1.19 MB
Tu esi pagalba sau 2023-04-20 12:53:22 1.96 MB
Pamokų tvarkaraštis mokytojų streiko metu 26.74 KB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis 2021-05-05 11:27:10 47.5 KB
Mokymosi sutartis: 9-10 klasės ( I-II g. klasės) 2021-05-05 11:29:04 52.5 KB
Priėmimo į priešmokyklinę ugdymo grupę sutartis 2021-05-05 11:24:32 35.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 11-12 klasės (III-IV g klasės) 2021-06-09 11:07:03 32.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 1-10 klasės prašymo forma 2021-06-09 11:08:11 34.5 KB
Prašymo forma išvykstant tėvams 2021-04-20 10:34:25 13.33 KB
DĖL PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2021-04-20 10:38:27 224.13 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJĄ TVAROS APRAŠAS 1.85 MB
Mokymosi sutartis 11-12 klasės (III-IV g. klasės) 2021-05-05 11:30:50 56.5 KB
Centralizuotas vaikų priėmimo tvarkos aprašas 2021-10-06 15:29:01 216.3 KB
Mokestis už darželį 2021-10-06 15:28:43 244.15 KB
Dėl vaiko priėmimo į mokyklą 31.5 KB
Dėl vaiko išbraukimo iš mokyklos 27 KB
Dėl laikino priėmimo į mokyklą 12.94 KB
Dėl laikino išbraukimo iš mokyklos 12.88 KB
Tvarkos aprašai
Gimnazijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 16:44:22 171.43 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:02 19.2 KB
Švietimo pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:11 18.37 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:45 31.5 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo plėtojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:17 52 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:26 141.77 KB
Mokymosi konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:35 21.83 KB
Mokomųjų dalykų, modulių, kursų, mokymosi ir mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:50 55 KB
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:59 55.5 KB
Gabiųjų mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 18:00:04 40.5 KB
Poveikio priemonių taikymo mokiniams aprašas 2019-10-25 18:12:02 64.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020 2020-02-07 13:26:46 30.81 KB
Maitinimo tvarka 2019-10-25 17:53:28 34.5 KB
Renginių organizavimo tvarka 2019-11-12 16:47:39 43 KB
Diskotekų organizavimo tvarka 2019-10-25 17:53:13 151.09 KB
Budėjimo organizavimo tvarka 2019-11-12 16:50:40 207.58 KB
Žiežmarių gimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:02 34 KB
Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:17:10 226.28 KB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2019-11-12 16:56:51 399.99 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-11-12 17:01:45 297.73 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2019-11-12 17:04:33 355.54 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:29:44 207.58 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:24:50 454.11 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-12-17 15:03:37 280.25 KB
Mokymo/si nuotoliniu būdu organizavimo karantino režimo laikotarpiu tvarkos aprašas 2020-04-14 13:32:08 441.34 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo aprašas 10.15 MB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠAS 2021-06-22 08:02:23 7.02 MB
Mokinių ir mokytojų testavimas 2021-04-22 21:05:04 639.54 KB
Testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo tvarka 2021-09-13 13:15:50 1.06 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-22 13:40:23 159.14 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 152.24 KB
Etikos kodeksas 111 KB
Sveikatos priežiūros organizavimas
Sveikatos priežiūros orgznizavimo tvarkos aprašas 2.84 MB
Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas 442.71 KB
Savirūpos tvarkos aprašas 5.66 MB
Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas 6.36 MB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tvarkos aprašas 5.67 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 3.47 MB
Ėminių paėmimo tvarkos aprašas 1.7 MB
Darbuotojo veiksmų mokiniui susirgus tvarkos aprašas 1.24 MB
TĖVAMS APIE VAIKŲ SKIEPIJIMĄ (1) 2023-03-16 10:22:21 183.1 KB
TĖVAMS APIE VAIKŲ SKIEPIJIMĄ (2) 2023-03-16 10:22:02 478.82 KB
NTAKD metodinės rekomendacijos. Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla. 2023-04-18 14:37:17 1.82 MB
Informacija mokykloms apie narkotikų prevenciją 2023-04-18 14:39:04 34.63 KB
Metodinės rekomendacijos: „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos irintervencijos gairės" 1.82 MB
Užduotis 43.14 KB
Metodinės rekomendacijos mokykloms 35.69 KB
Mokytojams
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:21 31.23 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:44:52 83.5 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2023-02-22 11:45:25 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:56 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2023-02-22 11:45:49 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2023-02-22 11:46:05 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:19 24.21 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:46 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:47:04 52 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-02-22 11:47:34 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-23 15:55:14 209.27 KB
Olimpiadų vykdymo tvarka 2023-02-22 11:49:04 38.38 KB
Įvairios tvarkos
Sporto salės nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:59:00 48 KB
Patalpų, turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas 2023-02-23 15:57:36 87.5 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:58:17 8.05 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 7.11 MB
Bendros instrukcijos
Bendros instrukcijos 2019-10-25 18:24:00 1.25 MB
SI1 - olimpiados, teatras 2019-10-25 18:24:18 19.79 KB
SI2 - baseinas 2019-10-25 18:24:33 18.47 KB
SI3 - pažintinė 2019-10-25 18:24:49 18.3 KB
SI4 - žygis 2019-10-25 18:25:07 20.78 KB
SI5 - kita šalis 2019-10-25 18:25:22 23.83 KB
Vaiko gerovės komisijos dokumentai
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2019-10-24 19:56:57 34.17 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas 2019 m. 2019-10-25 18:09:10 235.92 KB
Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2022 m. rugsėjo 19 d. 2022-11-03 20:21:44 408.27 KB
Ugdymo organizavimo nuostatos
Žiežmarių gimnazijos ugdymo planas 2022_2023 m. m. 333.74 KB
Kiti dokumentai
Kolektyvinė sutartis 2019-11-12 18:14:32 93.5 KB
Mobingo politika 2022-08-31 20:28:49 152.24 KB
STT 359.28 KB
Viešas nuomos konkursas 461.96 KB
Dėl rizikos veiksnių nustatymo ir įvertinimo 2.77 MB
Kokybės krepšelis
Kokybės krepšelis. Planas. 2020-12-28 19:00:04 46.38 KB
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020-10-01 D. ĮSAKYMU NR.V-102, PATIKSLINIMAS NR.1 255.49 KB
KK projekto apžvalga 2020-2021 m.m. 98.36 KB
ZG MVTP metinė ataskaita 2021 m. 2022-09-02 13:20:56 215.95 KB
Integruojami technologijų ir gamtos mokslų projektai 2021–2022 m. m. 2022-05-11 08:46:43 104.78 KB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS PAŽANGOS PLANAS 2022 M. 2022-11-03 11:51:07 8.88 MB
UGDYMO IR GYVENIMO MOKYKLOJE KOKYBĖS GERINIMO PLANAS 2022 M. 2022-11-03 11:52:22 7.83 MB
ZG MVTP metinė ataskaita 2022 m. 2022-09-02 13:22:20 64.95 KB
KAIZEN
KAIZEN pasiūlymo forma 2020-12-02 12:33:01 28.4 KB
Veiklos ir ugdymo tobulinimo planas 2020-12-02 11:49:53 6.69 MB
KAIZEN: Vizualizacijos patikros lapas (S5) 2021-01-10 14:55:51 423.63 KB
KAIZEN registras 2021-01-10 14:56:50 30.92 KB
KAIZEN: TOP pasiūlymas 2021-01-10 14:57:09 244.01 KB
KAIZEN TOP pasiūlymas 81.48 KB
KAIZEN TOP pasiūlymas 2021-03-15 13:31:30 291.98 KB
Metinis 2021 m. veiklos planas 2021-03-15 13:34:23 248.28 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 metų ataskaitos
I Ketvirtis 2023-05-25 08:38:48 2.97 MB
Finansinė ataskaita II ketvirtis 2023-08-17 15:41:14 588.4 KB
2022 metų ataskaitos
I ketvirtis 2022-09-02 13:47:05 3.47 MB
II ketvirtis 2022-09-02 13:47:26 3.94 MB
III ketvirtis 3.94 MB
IV ketvirtis 23.29 MB
2021 metų ataskaitos
I ketvirtis 2021-05-31 08:15:29 12.36 MB
II kevirtis 2021-08-25 10:19:43 4.03 MB
III ketvirtis 4.66 MB
2020 metų ataskaitos
I ketvirtis 2020-05-22 12:13:21 2.78 MB
II ketvirtis 2020-08-28 09:35:25 32.93 KB
2020 metinė ataskaita 2021-05-31 15:46:31 11.87 MB
2019 metų ataskaitos
I ketvirtis 2020-05-18 18:10:24 31.91 KB
II ketvirtis 32.28 KB
III ketvirtis 32.57 KB
IV ketvirtis 488.48 KB
2018 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-28 10:34:30 32.25 KB
II ketvirtis 2020-02-07 15:30:40 31.76 KB
III ketvirtis 2019-10-28 10:35:08 46.12 KB
IV ketvirtis 2020-05-18 17:43:47 322.55 KB
2017 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 32.52 KB
II ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 32.57 KB
III ketvirtis 2019-10-25 14:39:56 33.12 KB
IV ketvirtis 2019-10-25 14:39:57 278.36 KB
2016 metų ataskaitos
I ketvirtis 2019-10-25 14:42:24 29.89 KB
II ketvirtis 2019-10-25 14:42:24 30.73 KB
III ketvirtis 2019-10-25 14:42:25 31.45 KB
IV ketvirtis 2019-10-25 14:42:25 272.01 KB
Neformalaus švietimo programos Atnaujinta Dydis
Pamatyti, sužinoti, išbandyti 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 13:51:34 68.5 KB
Gamtos mokslai visiems | Barnackienė 2020-02-07 13:52:01 58 KB
Raštingiausias pradinukas | Barnackienė 2020-02-07 13:52:31 54.5 KB
Pažintinė ekskursija | Busilienė 2020-02-07 14:28:48 21.4 KB
Pažintinė ekskursija | Mažulienė 2020-02-07 14:29:15 21.97 KB
Rajono 6-tų klasių mokinių rusų kalbos mažasis festivalis | Kandratavičienė 2020-02-07 14:29:50 21.58 KB
Respublikinis smiginio Kalėdinis turnyras | Kavaliauskas 2020-02-07 14:30:20 46 KB
IEARN klubo veikla | Kocienė 2020-02-07 14:30:42 84.5 KB
Sporto šventė | Levulis 2020-02-07 14:31:24 60.5 KB
Būk aktyvus ir Tu-2020 | Lukoševičienė 2020-02-07 14:31:50 73 KB
Dovanos LT ir Gimnazijai 2020 | Maciulevičienė 2020-02-07 14:32:24 24.87 KB
Knyga-išminties mokytoja | Maknienė 2020-02-07 14:33:08 54 KB
Žiežmarių gimnazijos bendruomenės telkimas_2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:00 81 KB
Žiežmarių gimnazijos taurė 2020 | Mažulienė 2020-02-07 14:34:36 43 KB
Meninės raiškos konkursas | Mičiulienė 2020-02-07 14:35:54 58 KB
Gamtamokslinė trijų dienų mokinių ekspedicija | Stanionis 2020-02-07 14:36:44 32.49 KB
Laiko ratu | Vaitkevičienė 2020-02-07 14:37:09 62.5 KB
Mažųjų skaitovų konkursas 2020 | Jurevičienė 2020-02-07 14:38:31 58.5 KB
Respublikinės 1000 m bėgimo varžybos | Kavaliauskas 2020-02-07 14:39:10 48 KB
Plaukimas baidarėmis | Levulis 2020-02-07 14:39:40 46.5 KB
Būrelių tvarkaraštis 2022-2023 m. m. 21.5 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2021 m. 2022-09-02 14:17:23 9.33 MB
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2020 m. 2022-09-02 14:17:36 8.49 MB
Žiežmarių gimnazijos ataskaita už 2020 m. 2022-11-21 13:35:31 130.5 KB
Žiežmarių gimnazijos ataskaita už 2021 m. 2022-11-21 13:35:38 147.5 KB
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2019 m. 2022-11-21 13:30:15 5.57 MB
Žiežmarių gimnazijos direktoriaus ataskaita už 2018 m. 2022-11-21 13:35:50 3.1 MB
Žiežmarių gimnazijos ataskaita už 2016-2017 m. 97 KB
Žiežmarių gimnazijos veiklos pakartotinio rizikos išorinio vertinimo ataskaita 2022 m. 2022-11-23 11:35:10 14.09 MB
Direktoriaus užduotys 2023 m. 2023-02-21 18:38:16 165.28 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų ATN3 forma 2021-01-19 18:50:56 297.42 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 207 KB
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2021 m. 2022-11-03 15:40:26 1.21 MB
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2022 m. III ketvirtį 2022-11-21 13:54:23 23.69 MB
Viešųjų pirkimų ataskaita už 2022 m. I ir II ketvirtį 2022-11-21 14:52:41 0.97 MB
Viešojo pirkimo sutarčių ataskaita už 2022 m. 1.41 MB
Viešųjų pirkimų sutartis 2023-03-01 2023-03-09 09:28:40 5.81 MB
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vidaus kontrolės taisyklių tvirtinimas 2023-08-29 09:46:39 505.29 KB
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vidaus kontrolės taisyklės (1) 9.58 MB
Viešųjų pirkimų organizavimas ir vidaus kontrolės taisyklės (2) 5.64 MB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2020 – 2022 2020-02-11 17:05:54 295.01 KB
Informacijos apie asmenį surinkimas 146.15 KB
Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Žiežmarių gimnazijoje 164.92 KB
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas 93.11 KB
Dėl korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 941.99 KB
Metodinės veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Integruota "Etninės kultūros" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:22:06 26.99 KB
Integruota "ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS" programa 2022-2023 m. m. 29.29 KB
Ugdymo aplinkos dokumentai Atnaujinta Dydis
Ugdomosios aplinkos kūrimo, turtinimo ir modernizavimo planas 2020-2022 m.m 2020-02-11 17:39:12 306.11 KB
UGDOMOSIOS APLINKOS KŪRIMO, TURTINIMO IR MODERNIZAVIMO POREIKIO PLANAS 2021-2023 m. 2021-03-15 13:47:49 218.37 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 2023-04-28 12:55:17 7.58 MB
Biudžetas II ketvirtis 7.86 MB
Biudžetas III ketvirtis 8.18 MB
2022 metų biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 2022-08-10 13:27:39 8.24 MB
II ketvirtis 2022-08-10 13:26:59 9.35 MB
Biudžeto III ketvirčio ataskaita 2022-11-03 15:41:43 8.25 MB
Biudžeto IV ketvirčio ataskaita 10.04 MB
2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitos
III ketvirtis 6.4 MB
IV ketvirtis 2022-01-25 09:23:22 15.19 MB
I ketvirtis 29.36 MB
II ketvirtis 8.83 MB
2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitos
I ketvirtis 0.97 MB
II ketvirtis 2020-08-28 09:38:58 908.5 KB
III ketvirtis 1.98 MB
2020 m. metinė ataskaita 2021-02-11 18:02:55 21.42 MB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų apsauga. Asmens duomenų politika. 2021-08-24 10:25:12 165.6 KB
Asmens duomenų apsauga. Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. 2021-08-24 10:19:48 42 KB
Asmens duomenų apsauga. Duomenų subjekto sutikimas dėl duomenų naudojimas. 2021-08-24 10:20:24 23.84 KB
Asmens duomenų apsauga. Įsipareigojimai dėl asmens duomenų saugojimo. 2021-08-24 10:21:05 17.58 KB
Asmens duomenų apsauga darbo santykių kontekste 2023-03-13 10:35:31 2.72 MB
Asmens duomenų apsauga darbo santykių kotekste. Gairės darbuotojams. 15.23 MB
Vaizdo stebėjimo kameros gimnazijoje ir jų fiksuotų duomenų naudojimas 2023-09-25 12:34:17 5.05 MB