Apie gimnaziją

Gera mokykla – pamatinėmis humanistinėmis vertybėmis ugdymą grindžianti, prasmės, atradimų ir asmens ugdymo(si) sėkmės siekianti mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi mokyklos bendruomenės susitarimais ir mokymusi. Žiežmarių gimnazija yra puiki visiems, kurie nori save išreikšti, lyderiauti, siekti pažangos mokymesi ir asmeninėje brandoje.

2017 m. bendruomenė susitarė dėl gimnazijos vizijos: kartu veikdami augame, atrandame, įgyjame, kuriame savo ir savo šalies ateitį.

Gimnazijos bendruomenės įsitraukimas į įvairias veiklas ir aktyvi mokyklos savivalda bei dalijimasis lyderyste atvirai atstovaujant gimnazijos bendruomenę išorės veiklos kokybės vertinimu yra stiprieji gimnazijos veiklos aspektai (įvertinti 4 lygiu): „realiai veikianti savivalda, sudaranti natūralias sąlygas lyderių raiškai, – tikras valdymo demokratiškumo įrodymas. Žiežmarių gimnazijoje tinkamai ugdomos asmenybės vertybinės nuostatos, mokiniai skatinami suvokti save kaip svarbius bendruomenės narius, galinčius ir gebančius aktyviai veikti, reikšti mintis bei išsakyti idėjas“. Mokiniai inicijuoja ir įgyvendina savo idėjas, nebijo iššūkių, juos priima, konstruktyviai sprendžia iškilusias problemas. Mokiniai mokosi bendradarbiauti ir bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose (Naktis gimnazijoje, lyderystės forumai), organizuojant gimnazijos renginius, akcijas, diskotekas skatinama mokinių lyderystė. Mokiniams rūpi jų aplinkos, todėl jie savo jėgomis kuria savivaldos kabineto jaukumą,  gimnazijos laiptinėje užrašė gimnazijos viziją, puošia gimnazijos erdves. Išorės veiklos kokybės vertintojai pripažino, kad bendroji rūpinimosi mokiniais politika yra vienas stipriausių gimnazijos veiklos aspektų. Gimnazijoje kiekvienas vaikas dalyvauja SEU programose „Paauglystės kryžkelės“, „Sėkmės raktai“, „Antras žingsnis“, „Zipio draugai“.

Rodiklis „Veikimas kartu“ vertintojų išskirtas kaip stiprusis gimnazijos veiklos aspektas: „demokratiškas gimnazijos valdymas sudaro sąlygas komandiniam darbui, galimybes kelti ambicingus tikslus, visiems dalintis atsakomybe juos įgyvendinant. Mokytojų dalyvavimas įvairiose savivaldos institucijose akivaizdžiai iliustruoja pasidalytą lyderystę. Bendruomenės nariams suteikiama laisvė rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę už siūlymus, sprendimus ir jų įgyvendinimą. Daugelis mokytojų savo veiklos galimybes išbando vis naujose pareigose. Į veiklas mokytojus stengiamasi įtraukti tolygiai, jiems leidžiama pasirinkti, kurioje darbo grupėje, kurio vadovo vadovaujami norėtų dirbti. Lyderiai įgalina ir skatina kolegas diskutuoti, mąstyti ir veikti“.

Gimnazijoje veikiantis I*EARN klubas yra tarptautinės iEARN (International Education and Resource Network) organizacijos narys ir bendriems projektams puoselėja ryšius su Turkijos Sinop miesto mokyklomis, Indijos Naujojo Deli miesto Rishikul Vidyapeeth Sonepat mokykla, Elektrėnų Versmės gimnazija, Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija ir Kaišiadorių rajono gimnazijomis.

Gimnazijos pažangai įsivertinti svarbūs yra išorinių gimnazijos bendruomenės apklausų duomenys. 2019 m.  Nacionalinės švietimo agentūros apklausų rezultatai išlieka stabilūs arba daugumoje pozicijų yra geresni nei 2018/2017 m.:

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST