Metodinė taryba

Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams bendradarbiaujant kartu ugdyti mokinius:

 • planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą,
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokytojai sukaupia ugdymo procese),
 • pritaikyti jį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas,
 • suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos.
 • Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja gerosios patirties sklaidą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo gerinimo.
 • Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Atskirą metodinę grupę sudaro klasių auklėtojai.
 • Metodinei grupei vadovauja metodinės grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinių grupių veiklą koordinuoja metodinė taryba.
 • Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai, mokytojai ekspertai ir metodininkai.
 • Metodinei tarybai vadovauja išrinktas metodinės tarybos pirmininkas.
 • Metodinės tarybos ir metodinių grupių priimti sprendimai yra atitinkamos mokytojų grupės susitarimas. MT sprendimas tampa privalomu, kai jį įsakymu patvirtina Gimnazijos direktorius.

Metodinės tarybos dokumentai Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl dalyvavimo metodinėje taryboje 2019-09-26 2021-02-01 15:11:44 898 KB
Metodinės veiklos organizavimo nuostatai 2019-08-20 2021-02-01 15:12:23 225.22 KB
Metodinės tarybos 2021 m. veiklos planas 2021-02-10 10:51:11 481.06 KB

Seminarai, mokymai gimnazijoje

Gerosios patirties sklaida

Kolegų jau pasidalintomis gerosiomis patirtimis, atradimais, patarimais Lietuvoje rasite čia:

https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/kategorija/geroji-patirtis

Atnaujinta: 2021-01-21
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.05 - 10.50
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50