Tyrimai ir analizės

2017 m. kovo mėn. gimnazijoje vyko išorės veiklos kokybės vertinimas. Jo metu buvo išskirti stiprieji ir tobulintini gimnazijos veiklos aspektai.

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai:

 • gimnazijos pagalba mokiniams planuojant profesinį gyvenimą (3 lygis);
 • tvarkaraščių patogumas mokiniams (3 lygis);
 • bendroji rūpinimosi mokiniais politika (3 lygis);
 • gimnazijos bendruomenės įsitraukimas į įvairias veiklas ir aktyvi mokinių savivalda (4 lygis);
 • šiuolaikinės įrangos ir priemonių įvairovė (3 lygis);
 • mokinių įtraukimas į aplinkų bendrakūrą (3 lygis);
 • veiksmingas edukacinių išvykų organizavimas (4 lygis);
 • gimnazijos veiklos tobulinimo sprendimų pagrįstumas (3 lygis);
 • dalijimasis lyderyste atvirai atstovaujant gimnazijos bendruomenę 4 lygis);
 • gimnazijos personalo įtraukimas į bendrų tikslų siekį (3 lygis).

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai:

 • pasiekimų ir pažangos pagrįstumas kuriant, pritaikant ir koreguojant ugdymo turinį;
 • vadovavimas ugdymui(si) taikant mokymąsi aktyvinančius metodus, grupių darbo strategijas;
 • sąlygų ir galimybių savivaldžiam mokymuisi sudarymas;
 • vertinimo ir įsivertinimo duomenų naudojimas tikslingam grįžtamajam ryšiui;
 • mokinių įsivertinimas, orientuotas į kiekvieno mokinio poreikių išsiaiškinimą ir didesnės pažangos siekį.

2017 m. pavasarį gimnazijoje vyko Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (2, 4, 6, 8 klasėse). 4 kl. mokiniai, lyginant skirtingų vietovių ir mokyklų tipų mokinių pasiekimus pagal vidutiniškai surinktų taškų dalį (proc.), puikiai atliko rašymo testą: surinko 69,1 taškus. Šis rezultatas geresnis už visų kitų mokyklų mokinių pasiektus rezultatus. Skaitymo testo vidurkis 49,2 taškai (gimnazijos ketvirtokų pasiekimai žemesni negu kitų mokyklų mokinių pasiekimai), gamtos pažinimo testo vidurkis 44,2 taškai (taip pat pasiekimai žemesni negu kitų mokyklų), matematikos testo vidurkis 49,3 (lenkiame Lietuvos kaimo mokyklas). 4 kl. matematikai mokyti 2016–2017 m. m. buvo skirta papildoma viena valanda ir tai sąlygojo matematikos pasiekimų pagerėjimą.

6 kl. mokinių rašymo testo vidurkis 53,3 taškai – lyginant su kitų mokyklų tipų mokinių pasiekimais, ženkliai didesnis. Skaitymo testo pasiekimai (vidurkis 34,9) mažesni už kitų Lietuvos mokyklų mokinių pasiekimus, o matematikos testo pasiekimai (47,3) didesni už kitų miestų ir pagrindinių mokyklų mokinių pasiekimus. Geriausiai NMPP atliko 8 kl. mokiniai. Rašymo (59,5) ir skaitymo (58,3) rezultatai geresni negu kitų mokyklų tipų mokinių pasiekimai. Gamtos mokslų (46,9) ir socialinių mokslų (44,0) testų rezultatais nusileidžiame tik didmiesčių mokykloms, matematikos testų (46,0) rezultatais mus lenkia didmiesčių ir progimnazijų mokyklos. 2016–2017 m. m. 5–8 kl. mokiniams buvo skirtos lietuvių kalbos ir matematikos konsultacijos mokymosi pažangai gerinti ir tai sąlygojo kai kurių testų rezultatų pagerėjimą. 2017–2018 m. m. bus kreipiamas didesnis dėmesys 4 ir 6 kl. skaitymo įgūdžių lavinimui, tęsiamas konsultacijų tinklo plėtojimas.

2017 m. PUPP dalyvavo 49 gimnazijos mokiniai. Mūsų gimnazijos mokinių PUPP lietuvių kalbos rezultatų vidurkis 6,88, tai yra 0,39 (2016 m. -0,26) didesnis lyginant su šalies ir 0,35 (2016 m. - 0,51)  nei Kaišiadorių r. savivaldybės. Matematikos PUPP rezultatų vidurkis – 5,63, tai yra 0,21 (2016 m. – 0,76) žemesnis lyginant su šalies ir 0,23 didesnis lyginant su Kaišiadorių r. savivaldybės (2016 m. – 0,32 buvo žemesnis). Užsienio kalbų pasiekimų lygio testus atliko: anglų k. – 49 IIg klasių mokinai, rusų k. – 16 mokinių. Anglų kalbos B1 mokymosi lygį pasiekė 79,2 proc. (šalyje 71,8 proc.), o rusų k. A2 mokymosi lygį – 81,3 proc. (šalyje 72,8 proc.) laikiusių mokinių. Anglų kalbos pasiekimų lygio testų vidutiniškai surinktų taškų suma 36,8 (šalyje – 36,3), rusų k. – 35,3 (šalyje – 36,4).

Atnaujinta: 2022-09-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50