Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka

  1. Mokinių priėmimą į mokyklą nustato mokyklos nuostatai ir Kaišiadorių savivaldybės tarybos bei administracijos priimti sprendimai, atsižvelgiant į tėvų, mokinių ir klausytojų pageidavimus,
  2. Klasės komplektuojamos pagal ŠMM ar steigėjo patvirtintą tvarką.
  3. Užsienyje mokęsi mokiniai mokytis pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimo dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
  4. Mokiniai mokyklos direktoriui pateikia įgyto išsimokslinimo pažymėjimą, prašymą, nustatytos formos sveikatos pažymą, pažymą iš karo prievolės administravimo tarnybos. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų).
  5. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Kilus konfliktinei situacijai ją sprendžiant dalyvauja visos šalys: mokytojas, mokinys, tėvai, mokyklos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
  6. Mokinių ir klausytojų priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui arba klausytojui atiduodamas įgyto išsimokslinimo pažymėjimas, o asmens bylos kopija persiunčiama į švietimo įstaigą, kurioje jis mokysis. Mokinys išvykdamas iš mokyklos, privalo grąžinti mokinio pažymėjimą, mokyklos turtą (vadovėlius, sportinę aprangą ir t.t.).

 

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis 2019-10-25 16:39:45 47.5 KB
14 metų ir vyresnių vaikų mokymo sutartis 2019-10-25 16:40:38 45.5 KB
Vaiko priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę sutartis 2019-10-25 16:41:14 27.5 KB

Atnaujinta: 2021-01-21