Dokumentai
Teisinis vidaus tvarkos reguliavimas Atnaujinta Dydis
Planavimo dokumentai
Žiežmarių gimnazijos ugdymo tvarka 2020-12-29 10:51:23 173.2 KB
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai 2022-08-31 20:18:06 8.38 MB
Integruota "Karjeros ugdymo" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:18:36 22.86 KB
Integruota "Lytiškumo, sveiktos, rengimo šeimai" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:21:41 35.74 KB
Integruota "Žmogaus saugos" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:22:40 19.22 KB
2023-2025 m. strateginis veiklos planas 399.18 KB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS BEI NEFORMALIOSIOS VEIKLOS (RENGINIŲ) PLANAS 2023 M. 2023-03-23 07:56:36 4.24 MB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO KARJERAI 2023 M. VEIKLOS PLANAS 2023-03-23 07:54:06 1.36 MB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS 2023 M. VEIKLOS PLANAS 2023-03-23 07:57:07 12.12 MB
Žiežmarių gimnzijos 2023-2024 m. m. ugdymo planas 20.46 MB
Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos 2024-2026 m. strateginis planas 2024-02-27 21:41:37 17 MB
Dokumentų formos
Ilgalaikio plano titulinio forma (5-8, I - IV g. kl.) 2019-10-25 17:35:45 45 KB
Modulių programų titulinio forma 2019-10-25 17:35:45 29 KB
Ilgalaikio plano struktūra (MT 2017 m.) 2023-2024 m. m. tik 6, 8, 10, 11 klasėms. 2023-09-06 10:26:14 45 KB
Modulių programų rengimo forma 2021-03-09 18:16:35 30.5 KB
Individualių ugdymo planų forma 2022 m. 2022-04-12 15:39:40 1.43 MB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 3 ATASKAITA 15.38 KB
Pagal UTA ilgalaikio plano forma 2023-09-06 10:21:31 20.11 KB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 5 TĖVŲ (GLOBĖJŲ) PRAŠYMAS 13.37 KB
Neformalaus ugdymo priedas nr. 4 MOKINIŲ SĄRAŠAS 14.23 KB
Renginio forma 28.5 KB
Prašymo forma (darbuotojams) 13.67 KB
Prašymo forma sveikatinimui 14.66 KB
Prašymo forma asmeniniams poreikiams 14.02 KB
Tėvams kvietimas į posėdį 13.93 KB
Informacinis_pranesimas_apie_drausmes_pazeidima 18.5 KB
Nuostatai
Gimnazijos tėvų komiteto nuostatai 2019-10-25 18:06:54 43.5 KB
Mokinių savivaldos nuostatai 2019 m. 2019-10-25 18:07:13 245.99 KB
Žiežmarių gimnazijos etikos kodeksas 2019-12-17 15:01:54 418.77 KB
Gimnazijos nuostatai 2021 m. 2021-11-22 19:42:41 186.17 KB
Mokytojams
Rekomenduojama įsivertinimo forma (priedas Nr. 1) 2019-10-25 18:28:47 52 KB
Kuruojančio vadovo mokytojo veiklos vertinimo forma (priedas Nr. 2) 2019-10-25 18:29:05 72.5 KB
Stebint kolegos pamokas rekomenduojama forma 2019-10-25 18:29:20 31.5 KB
Pamokos stebėjimo protokolas 2019-10-25 18:29:32 23.23 KB
Kaišiadorių r. švietimo ir sporto paslaugų centro renginiai 2021-09-03 10:27:26 386.05 KB
Metodinė pagalba pedagogams, personalui ir tėveliams 228.88 KB
Priėmimas į gimnaziją
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis 2021-05-05 11:27:10 47.5 KB
Mokymosi sutartis: 9-10 klasės ( I-II g. klasės) 2021-05-05 11:29:04 52.5 KB
Priėmimo į priešmokyklinę ugdymo grupę sutartis 2021-05-05 11:24:32 35.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 11-12 klasės (III-IV g klasės) 2021-06-09 11:07:03 32.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 1-10 klasės prašymo forma 2021-06-09 11:08:11 34.5 KB
DĖL PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2021-04-20 10:38:27 224.13 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJĄ TVAROS APRAŠAS 1.85 MB
Mokymosi sutartis 11-12 klasės (III-IV g. klasės) 2021-05-05 11:30:50 56.5 KB
Centralizuotas vaikų priėmimo tvarkos aprašas 2021-10-06 15:29:01 216.3 KB
Mokestis už darželį 2021-10-06 15:28:43 244.15 KB
Dėl vaiko priėmimo į mokyklą 31.5 KB
Dėl vaiko išbraukimo iš mokyklos 27 KB
Dėl laikino priėmimo į mokyklą 12.94 KB
Dėl laikino išbraukimo iš mokyklos 12.88 KB
Tvarkos aprašai
Gimnazijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 16:44:22 171.43 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:02 19.2 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:45 31.5 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo plėtojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:17 52 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:26 141.77 KB
Mokymosi konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:35 21.83 KB
Mokomųjų dalykų, modulių, kursų, mokymosi ir mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:50 55 KB
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:59 55.5 KB
Gabiųjų mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 18:00:04 40.5 KB
Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, pamokų/veiklų/ugdymo dienų lankomumo užtikrinimo ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-08 10:27:11 5.56 MB
Maitinimo tvarka 2019-10-25 17:53:28 34.5 KB
Renginių organizavimo tvarka 2019-11-12 16:47:39 43 KB
Diskotekų organizavimo tvarka 2019-10-25 17:53:13 151.09 KB
Budėjimo organizavimo tvarka 2019-11-12 16:50:40 207.58 KB
Žiežmarių gimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:02 34 KB
Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:17:10 226.28 KB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2019-11-12 16:56:51 399.99 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2019-11-12 17:04:33 355.54 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:29:44 207.58 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:24:50 454.11 KB
Mokymo/si nuotoliniu būdu organizavimo karantino režimo laikotarpiu tvarkos aprašas 2020-04-14 13:32:08 441.34 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo aprašas 10.15 MB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠAS 2021-06-22 08:02:23 7.02 MB
Mokinių ir mokytojų testavimas 2021-04-22 21:05:04 639.54 KB
Testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo tvarka 2021-09-13 13:15:50 1.06 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-22 13:40:23 159.14 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 152.24 KB
Etikos kodeksas 111 KB
ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (PRIEDAS: INFORMACINIS PRANEŠIMAS) 2024-05-30 12:53:35 5.47 MB
Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024-05-15 10:33:46 418.07 KB
Sveikatos priežiūros organizavimas
Sveikatos priežiūros orgznizavimo tvarkos aprašas 2.84 MB
Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas 442.71 KB
Savirūpos tvarkos aprašas 5.66 MB
Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas 6.36 MB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tvarkos aprašas 5.67 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 3.47 MB
Ėminių paėmimo tvarkos aprašas 1.7 MB
Darbuotojo veiksmų mokiniui susirgus tvarkos aprašas 1.24 MB
TĖVAMS APIE VAIKŲ SKIEPIJIMĄ (1) 2023-03-16 10:22:21 183.1 KB
TĖVAMS APIE VAIKŲ SKIEPIJIMĄ (2) 2023-03-16 10:22:02 478.82 KB
NTAKD metodinės rekomendacijos. Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla. 2023-04-18 14:37:17 1.82 MB
Informacija mokykloms apie narkotikų prevenciją 2023-04-18 14:39:04 34.63 KB
Metodinės rekomendacijos: „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos irintervencijos gairės" 1.82 MB
Užduotis 43.14 KB
Metodinės rekomendacijos mokykloms 35.69 KB
Mokiniams
Namų darbų skyrimo principai 2019-10-25 18:27:14 31 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-02-01 12:15:41 3.16 MB
Mokinio individualus ugdymo planas (forma) 2023-04-20 12:51:30 108 KB
Karjeros ugdymas | Naudingos nuorodos 2020-02-07 16:44:46 291.39 KB
Atmintinė abiturientams 11.61 MB
Svarbi informacija laikantiems egzaminus 382.46 KB
2022-2023 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-09-20 14:57:32 33.78 KB
2022-2023 m. m. PUPP tvarkaraštis 38.34 KB
2022-2023 m. m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 26.06 KB
Tu esi pagalba kitam 2023-04-20 12:50:31 1.19 MB
Tu esi pagalba sau 2023-04-20 12:53:22 1.96 MB
Mokytojams
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:21 31.23 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:44:52 83.5 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2023-02-22 11:45:25 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:56 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2023-02-22 11:45:49 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2023-02-22 11:46:05 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:19 24.21 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:46 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:47:04 52 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-02-22 11:47:34 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-23 15:55:14 209.27 KB
Olimpiadų vykdymo tvarka 2023-02-22 11:49:04 38.38 KB
Įvairios tvarkos
Sporto salės nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:59:00 48 KB
Patalpų, turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas 2023-02-23 15:57:36 87.5 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:58:17 8.05 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 7.11 MB
Bendros instrukcijos
Bendros instrukcijos 2019-10-25 18:24:00 1.25 MB
SI1 - olimpiados, teatras 2019-10-25 18:24:18 19.79 KB
SI2 - baseinas 2019-10-25 18:24:33 18.47 KB
SI3 - pažintinė 2019-10-25 18:24:49 18.3 KB
SI4 - žygis 2019-10-25 18:25:07 20.78 KB
SI5 - kita šalis 2019-10-25 18:25:22 23.83 KB
Vaiko gerovės komisijos dokumentai
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimas 2019 m. 2019-10-25 18:09:10 235.92 KB
VGK komisijos reglamentas 2023-12-14 10:38:13 178.99 KB
Ugdymo organizavimo nuostatos
Žiežmarių gimnazijos ugdymo planas 2023-2024 m. m. 2024-01-17 12:54:12 20.46 MB
Kiti dokumentai
Kolektyvinė sutartis 2019-11-12 18:14:32 93.5 KB
Mobingo politika 2022-08-31 20:28:49 152.24 KB
STT 359.28 KB
Viešas nuomos konkursas 461.96 KB
Kokybės krepšelis
Kokybės krepšelis. Planas. 2020-12-28 19:00:04 46.38 KB
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TOBULINIMO PLANO, PATVIRTINTO MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2020-10-01 D. ĮSAKYMU NR.V-102, PATIKSLINIMAS NR.1 255.49 KB
KK projekto apžvalga 2020-2021 m.m. 98.36 KB
ZG MVTP metinė ataskaita 2021 m. 2022-09-02 13:20:56 215.95 KB
Integruojami technologijų ir gamtos mokslų projektai 2021–2022 m. m. 2022-05-11 08:46:43 104.78 KB
ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS PAŽANGOS PLANAS 2022 M. 2022-11-03 11:51:07 8.88 MB
UGDYMO IR GYVENIMO MOKYKLOJE KOKYBĖS GERINIMO PLANAS 2022 M. 2022-11-03 11:52:22 7.83 MB
ZG MVTP metinė ataskaita 2022 m. 2022-09-02 13:22:20 64.95 KB
KAIZEN
KAIZEN pasiūlymo forma 2020-12-02 12:33:01 28.4 KB
Veiklos ir ugdymo tobulinimo planas 2020-12-02 11:49:53 6.69 MB
KAIZEN: Vizualizacijos patikros lapas (S5) 2021-01-10 14:55:51 423.63 KB
KAIZEN registras 2021-01-10 14:56:50 30.92 KB
KAIZEN: TOP pasiūlymas 2021-01-10 14:57:09 244.01 KB
KAIZEN TOP pasiūlymas 81.48 KB
KAIZEN TOP pasiūlymas 2021-03-15 13:31:30 291.98 KB
Metinis 2021 m. veiklos planas 2021-03-15 13:34:23 248.28 KB