Vidaus tvarkos

Tvarkos aprašai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 16:44:22 171.43 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:02 19.2 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:45 31.5 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo plėtojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:17 52 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:26 141.77 KB
Mokymosi konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:35 21.83 KB
Mokomųjų dalykų, modulių, kursų, mokymosi ir mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:50 55 KB
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:59 55.5 KB
Gabiųjų mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 18:00:04 40.5 KB
Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, pamokų/veiklų/ugdymo dienų lankomumo užtikrinimo ir gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-01-08 10:27:11 5.56 MB
Maitinimo tvarka 2019-10-25 17:53:28 34.5 KB
Renginių organizavimo tvarka 2019-11-12 16:47:39 43 KB
Diskotekų organizavimo tvarka 2019-10-25 17:53:13 151.09 KB
Budėjimo organizavimo tvarka 2019-11-12 16:50:40 207.58 KB
Žiežmarių gimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:02 34 KB
Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:17:10 226.28 KB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2019-11-12 16:56:51 399.99 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2019-11-12 17:04:33 355.54 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:29:44 207.58 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:24:50 454.11 KB
Mokymo/si nuotoliniu būdu organizavimo karantino režimo laikotarpiu tvarkos aprašas 2020-04-14 13:32:08 441.34 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo aprašas 10.15 MB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠAS 2021-06-22 08:02:23 7.02 MB
Mokinių ir mokytojų testavimas 2021-04-22 21:05:04 639.54 KB
Testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo tvarka 2021-09-13 13:15:50 1.06 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-22 13:40:23 159.14 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 152.24 KB
Etikos kodeksas 111 KB
ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (PRIEDAS: INFORMACINIS PRANEŠIMAS) 2024-05-30 12:53:35 5.47 MB
Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos darbo apmokėjimo sistema 2024-05-15 10:33:46 418.07 KB
Sveikatos priežiūros organizavimas
Sveikatos priežiūros orgznizavimo tvarkos aprašas 2.84 MB
Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas 442.71 KB
Savirūpos tvarkos aprašas 5.66 MB
Pirmosios pagalbos tvarkos aprašas 6.36 MB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tvarkos aprašas 5.67 MB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 3.47 MB
Ėminių paėmimo tvarkos aprašas 1.7 MB
Darbuotojo veiksmų mokiniui susirgus tvarkos aprašas 1.24 MB
TĖVAMS APIE VAIKŲ SKIEPIJIMĄ (1) 2023-03-16 10:22:21 183.1 KB
TĖVAMS APIE VAIKŲ SKIEPIJIMĄ (2) 2023-03-16 10:22:02 478.82 KB
NTAKD metodinės rekomendacijos. Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla. 2023-04-18 14:37:17 1.82 MB
Informacija mokykloms apie narkotikų prevenciją 2023-04-18 14:39:04 34.63 KB
Metodinės rekomendacijos: „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos irintervencijos gairės" 1.82 MB
Užduotis 43.14 KB
Metodinės rekomendacijos mokykloms 35.69 KB
Mokiniams
Namų darbų skyrimo principai 2019-10-25 18:27:14 31 KB
Mokinio elgesio taisyklės 2024-02-01 12:15:41 3.16 MB
Mokinio individualus ugdymo planas (forma) 2023-04-20 12:51:30 108 KB
Karjeros ugdymas | Naudingos nuorodos 2020-02-07 16:44:46 291.39 KB
Atmintinė abiturientams 11.61 MB
Svarbi informacija laikantiems egzaminus 382.46 KB
2022-2023 m. m. brandos egzaminų tvarkaraštis 2022-09-20 14:57:32 33.78 KB
2022-2023 m. m. PUPP tvarkaraštis 38.34 KB
2022-2023 m. m. nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraštis 26.06 KB
Tu esi pagalba kitam 2023-04-20 12:50:31 1.19 MB
Tu esi pagalba sau 2023-04-20 12:53:22 1.96 MB
Mokytojams
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:21 31.23 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:44:52 83.5 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2023-02-22 11:45:25 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:52:56 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2023-02-22 11:45:49 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2023-02-22 11:46:05 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:19 24.21 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:46:46 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2023-02-22 11:47:04 52 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-02-22 11:47:34 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-02-23 15:55:14 209.27 KB
Olimpiadų vykdymo tvarka 2023-02-22 11:49:04 38.38 KB
Įvairios tvarkos
Sporto salės nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:59:00 48 KB
Patalpų, turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas 2023-02-23 15:57:36 87.5 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2023-02-23 15:58:17 8.05 MB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 7.11 MB

Atnaujinta: 2024-01-14
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST