Tvarkos

Tvarkos aprašai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos darbo tvarkos aprašas 2019-11-12 16:44:22 171.43 KB
Veiklos ir jos tobulinimo planavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:54 31.23 KB
Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:02 19.2 KB
Švietimo pagalbos organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas 2019-10-25 17:49:11 18.37 KB
Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:45 31.5 KB
Tėvų informavimo ir bendradarbiavimo plėtojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:17 52 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:26 141.77 KB
Mokymosi konsultacijų mokiniams organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:35 21.83 KB
Mokomųjų dalykų, modulių, kursų, mokymosi ir mokėjimo lygio keitimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:50 55 KB
5-8 ir I-IV gimnazinių klasių mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:47:59 55.5 KB
Gabiųjų mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 18:00:04 40.5 KB
Mokinių pažintinių išvykų, turizmo, edukacinių ir sporto renginių organizavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:48:08 83.5 KB
Poveikio priemonių taikymo mokiniams aprašas 2019-10-25 18:12:02 64.5 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2020 2020-02-07 13:26:46 30.81 KB
Mokytojo pedagoginės praktinės veiklos ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo procedūrų aprašas 2019-10-25 18:12:34 38 KB
Darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:45:58 196.97 KB
Ugdomosios veiklos stebėsenos aprašas 2019-10-25 17:53:20 45.5 KB
Mokytojo pareigybės aprašas 2019-10-25 18:12:56 57.5 KB
Klasės auklėtojo veiklos planavimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:54:12 24.21 KB
Maitinimo tvarka 2019-10-25 17:53:28 34.5 KB
Renginių organizavimo tvarka 2019-11-12 16:47:39 43 KB
Diskotekų organizavimo tvarka 2019-10-25 17:53:13 151.09 KB
Budėjimo organizavimo tvarka 2019-11-12 16:50:40 207.58 KB
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir darbuotojų komandiravimo ir komandiruočių išlaidų padengimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:57 52 KB
Pedagoginių darbuotojų vertinimo, įsivertinimo ir skatinimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:31 52 KB
Sporto salės nuomos ir naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:46 48 KB
Žiežmarių gimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo ir geltonųjų autobusų naudojimo tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:02 34 KB
Patalpų, turto, įrenginių ir kito inventoriaus naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašas 2019-10-25 17:46:18 87.5 KB
Ugdymo plano rengimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:17:10 226.28 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2019-11-12 16:47:05 274.12 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019-11-12 16:54:18 209.27 KB
Mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo ir apskaitos tvarkos aprašas 2019-11-12 16:56:51 399.99 KB
Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 2019-11-12 17:01:45 297.73 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka 2019-11-12 17:04:33 355.54 KB
Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2020-02-07 15:29:44 207.58 KB
Patyčių ir smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2019-11-12 17:24:50 454.11 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2019-12-17 15:03:37 280.25 KB
Mokymo/si nuotoliniu būdu organizavimo karantino režimo laikotarpiu tvarkos aprašas 2020-04-14 13:32:08 441.34 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo aprašas 10.15 MB
Olimpiadų vykdymo tvarka 38.38 KB
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO PRINCIPŲ IR TVARKOS APRAŠAS 2021-06-22 08:02:23 7.02 MB
Mokinių ir mokytojų testavimas 2021-04-22 21:05:04 639.54 KB
Testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo tvarka 2021-09-13 13:15:50 1.06 MB
Nuotolinio ugdymo tvarkos aprašas 2022-03-22 13:40:23 159.14 KB
Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 8.05 MB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas 152.24 KB
Etikos kodeksas 111 KB

Atnaujinta: 2022-11-04
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.10 - 09.55
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST