Metodinė veikla ir mokomųjų dalykų mokytojų grupės (MDMG)

Gimnazijoje sudaromos mokytojų grupės, skirtos mokytojams bendradarbiaujant kartu ugdyti mokinius:

 • aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus)
 • mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą
 • nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas
 • mokytojų grupės gali aptarti Mokytojų tarybos siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo gerinimo
 • mokytojų grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Atskirą  grupę sudaro klasių auklėtojai

Dalykų mokytojų grupės:

 • lietuvių kalbos mokytojų grupė
 • užsienio kalbų mokytojų grupė
 • matematikos mokytojų grupė
 • socialinių mokslų mokytojų grupė
 •  technologijų, menų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų grupė
 • pradinių klasių mokytojų grupė

_______________________________________________________________________________________

UGDYMO KOMPETENCIJOS

1.    Pažinimo
2.    Kominikavimo
3.    Kūrybiškumo
4.    Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos
 
5.    Pilietiškumo
6.    Kultūrinė
7.    Skaitmeninė

_______________________________________________________________________________________

INTEGRUOTOS PROGRAMOS 2022-2023 m. m. 

Metodinės veiklos dokumentai Atnaujinta Dydis
Integruota "Etninės kultūros" programa 2023-2024 m. m. 2023-09-07 13:22:06 26.99 KB
Integruota "ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS" programa 2022-2023 m. m. 29.29 KB

________________________________________________________________________________________

UTA - UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS

http://https://ziezmariugimnazija.lt/administracine-informacija/planavimo-dokument/uta-ugdymo-turinio-atnaujinimas
_________________________________________________________________________________________

BENDRŲJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS 2021-2023 m. m.       

DĖL BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO RAJONE
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1a764050239511edb4cae1b158f98ea5

 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė   Laima Čekaitienė   Tel. 867697288  laima.cekaitiene@kaisiadorys.lt   221 kabinetas

ATNAUJINTŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI

 

 1. https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendruju-programu-projektai
 2. https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/
GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDA Informaciją apie kolegų gerosios patirties, atradimų, patarų sklaidą Lietuvoje rasite:

https://www.pedagogas.lt/tinklarastis/kategorija/geroji-patirtis

Rengiantis naujiems 2022-2023 mokslo metams – 20 renginių apie Bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijas

2022-2023 m. m. BP seminarai visų dalykų mokytojams 

https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/rengiantis-naujiems-mokslo-metams-20-renginiu-apie-bendruju-programu-igyvendinimo-rekomendacijas1/46229?home=true&fbclid=IwAR0QJXbStssqKlmi_JAZeqXHg41xiqCFJ7gdawDVMAbCs7YFBtqE9Adj9Ig

Naudingos 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas
Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001
„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2022 10 04

Naudingos nuorodos projekto dalyviams

!!! www.Mokykla2030.lt  PRENUMERUOKITE NAUJIENAS – Mokykla 2030

Kompetencijų raidos aprašo rengėjų medžiaga: Kompetencijų raidos aprašo rengėjų medžiaga – Mokykla 2030

Priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas: Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimas – Mokykla 2030

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektai: Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų projektai – Mokykla 2030

Paskelbtos atnaujintos bendrosios programos: V-1541 Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmoky... (e-tar.lt)

Patvirtintos atnaujintos mokyklinės programos  – Mokykla 2030

Užsienio ekspertų konsultacijos: Užsienio konsultacijos – Mokykla 2030

Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimo ataskaita https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/06/Tyrimo-ataskaita-2022-06-10.pdf

Naudinga medžiaga iš tyrimo veiklos. Taip pat galite matyti, kurios mokyklos jame dalyvavo, jei norėtumėte pasikviesti pasidalinti patirtimi https://www.mokykla2030.lt/bp-diegimo-tyrimas/

Informacija mokyklų vadovams: MOKYKLŲ VADOVAMS – Mokykla 2030

 

Suprasti akimirksniu. Svarbiausią informaciją apie Ugdymo turinio atnaujinimo procesus galite rasti parengtuose teminiuose infografikuose: Infografikai – Mokykla 2030

Pagalba savivaldybėms ir mokykloms įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį

https://www.mokykla2030.lt/pagalba-savivaldybems-ir-mokykloms/

https://drive.google.com/drive/folders/1NsM7hU72TWqvn2uvY6Sg6WgVNya7Ih0A?usp=sharing

Audronės Pileckienės pamokos skaidrės: http://lazdijugimnazija.lt/wp-content/uploads/2022/06/Netradicine-istorijos-pilietiskumo-pagrindu-pamoka.pdf

Pasitikrinimui, ar einame sėkmės link, rengiantis UTA: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/10/PASIRENGIMO-DIEGTI-ATNAUJINTAS-BENDRASIAS-PROGRAMAS-ISIVERTINIMO-KRITERIJAI_v13-su-priedais.pdf

 

EBPO 2017 ataskaitos vertimas: https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/tyrimai_ir_analizes/2020/OECD_ataskaita_LT_final.pdf

Turint klausimų kreiptis į Rasą Šnipienę, projekto metodininkę rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Vaizdo įrašai pagal mokomuosius dalykus

https://www.facebook.com/hashtag/bendr%C5%B3j%C5%B3program%C5%B3

Vaizdo įrašuose rasite pristatomas konkretaus mokomojo dalyko ugdymo turinio kaitos aktualijas, įgyvendinimo galimybes, sėkmingos praktikos geruosius pavyzdžius:

https://bit.ly/3g0lqxR

___________________________________________________________________________________

MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJA


Lankymasis parodoje „Inovacijos mokykloje 2022": 
informacija naujienose: https://ziezmariugimnazija.lt/lt/naujienos/renginiai/2022/10/paroda-2022-inovacijos-mokykloje
__________________________________________________________________________________

Informaciją pateikė N.Kocienė

 

Atnaujinta: 2024-01-17
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.20 - 14.05
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST