Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologais gimnazijoje dirba:

Angelė Venskutonienė  Kabineto Nr. 108  darbo grafikas

Savaitės dienos

Kontaktinio darbo laikas

Nekontaktinio darbo laikas

Pirmadienis

7.00–17.30

 

Antradienis

 

16.00–20.00

Trečiadienis

7.00–13.00 17.00–20.00

Ketvirtadienis

  7.00–14.00
Penktadienis

7.00–13.00

 

 * Kontaktinės valandos : skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).
 * Nekontaktinės valandos: skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui ir t.t.

Pastaba: Dėl psichologinės pagalbos nekontaktinio darbo metu (individualios konsultacijos, dalyvavimo tėvų susirinkimuose ir kt.) derinti susitikimo laiką iš anksto :

tel. nr. 8-623-20909,       Tamo d.,          el.p. angele.venske@gmail.com

                     Konfidencialumas: Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems                           asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

„Tūkstantmečio mokyklos I“ programos psichologės DANIELĖS REKATANSKYTĖS
DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Kontaktinis darbo laikas

Nuotolinis darbo laikas

Pastabos

PIRMADIENIS

-

8.00 – 15.50

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

ANTRADIENIS

13.00 – 17.00

-

 

TREČIADIENIS

13.00 – 16.00

-

 

KETVIRTADIENIS

12.15 – 16.00

-

 

PENKTADIENIS

-

-

 

VISO VAL.

10,45 val.

7,2 val.

 

Pastaba: nuotolinis darbas gali būti atliekamas darbuotojos pasirinktoje darbo vietoje, prisiimant atsakomybę dėl darbuotojo saugos reikalavimų laikymosi.

KITA INFORMACIJA

Pagalba mokykloje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • rekomenduoja Vaiko gerovės komisija.
 • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

Mokiniai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • susiduria su mokymosi sunkumais, nenori mokytis ar lankyti pamokų;
 • nori atrasti, koks mokymosi stilius jiems padės pasiekti geriausių rezultatų moksle;
 • susiduria su įvairiomis baimėmis: lankyti mokyklą, kalbėti prieš klasę, rašyti kontrolinius, laikyti egzaminus ir kt.;
 • nori pagerinti savo bendravimo įgūdžius: išmokti valdyti neigiamas emocijas, susidraugauti, atsisakyti drovumo;
 • susiduria su sudėtingomis gyvenimiškomis situacijomis: kur stoti mokytis ir pan.;
 • abejoja dėl savo gebėjimų bei talentų;
 • išgyvena liūdesį ar nerimą;
 • gedi dėl netekties;
 • liūdi dėl to, kad skiriasi/išsiskyrė ar išvyko gyventi į užsienį tėvai (ar vienas iš jų);
 • nori pasikalbėti su suaugusiuoju, kuris jo nebaus ir neišduos;
 • nori atsisakyti žalingų įpročių;
 • nori tobulėti kaip asmenybė ir t. t.


Mokinių tėvai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori sužinoti vaiko nesėkmių mokykloje priežastis ir spręsti su jomis susijusias problemas (mokymosi motyvacijos, nepažangumo, pamokų nelankymo ir t.t.);
 • nori, kad jų vaiko gebėjimai būtų psichologiškai įvertinti dėl specialiojo ugdymo paskyrimo;
 • nori patobulinti bendravimo su vaiku ar vaiko auklėjimo įgūdžius;
 • tiki, kad santykius su vaiku gerinti įmanoma ir niekada ne vėlu;
 • pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių;
 • vaikas agresyvus, negebantis valdyti neigiamų emocijų;
 • vaikas konfliktuoja su mokytoju ar klasės draugais ir kt.

Mokytojai į mokyklos psichologą kreipiasi, kai:

 • nori nustatyti mokinio nesėkmingo mokymosi prielaidas ir bendradarbiauti padedant mokiniui pasiekti jo gebėjimus atitinkančius rezultatus;
 • nori parengti ir įgyvendinti mokymosi ar elgesio gerinimo priemones;
 • nori sukurti palankų klasės mikroklimatą;
 • nori paskatinti mokinio mokymosi motyvaciją;
 • susiduria su krizinėmis situacijomis: smurtą, prievartą šeimoje patiriantis ugdytinis, ugdytinio gedėjimas, savižudybė, smurto atvejai ir pan.

 Psichologinės pagalbos tikslas – psichologinės pagalbos mokiniams, jų tėvams bei gimnazijos bendruomenės nariams teikimas.

Veiklos uždaviniai:

 • Nustatyti mokinio psichologines ir ugdymosi  problemas.
 • Teikti individualią ir grupinę pagalbą mokiniams turintiems elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų, jų tėvams ir mokytojams.
 • Padėti stiprinti mokinių tarpusavio teigiamą bendravimą.
 • Vykdyti mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą vaiko psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • Organizuoti individualias ir grupines profesinio tinkamumo konsultacijas;
 • Kurti ir vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas.

Veiklos kryptys:

 • Įvertinti mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdimosi problemas.
 • Bendradarbiauti su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti gimnazijos specialiojo ugdymo komisijoje.
 • Konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdimosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdimosi problemoms spręsti.
 • Konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.
 • Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.

Nemokamą psichologinę pagalbą telefonu teikia:

Jaunimo linija – 8 800 28888 (darbo laikas: 16.00-07.00 val. kasdien, savaitgaliais visą parą).
Vaikų linija – 8 800 11111 (psichologinė, emocinė, teisinė, socialinė pagalba vaikams, paaugliams. Darbo laikas: 11.00-21.00 val. kasdien).
Vilties linija – 116123 (psichologinė pagalba suaugusiems. Darbo laikas: visą parą).
Linija Doverija – 8 800 77277 (nemokama anoniminė, emocinė parama paaugliams ir jaunimui rusų kalba. Darbo laikas: 16.00 – 20.00 val. darbo dienomis).
Pagalbos moterims linija – 8 800 66366 (nemokama anoniminė, emocinė parama moterims ir merginoms. Darbo laikas: 10.00 – 21.00 val. darbo dienomis).
Psichologinę pagalbą internetu teikia: 

Jaunimo linija – www.jaunimolinija.lt
Vaikų linija – www.vaikulinija.lt


 

Atnaujinta: 2024-02-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST