Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos tvarka

 1. Mokinių priėmimą į mokyklą nustato mokyklos nuostatai ir Kaišiadorių savivaldybės tarybos bei administracijos priimti sprendimai, atsižvelgiant į tėvų, mokinių ir klausytojų pageidavimus.
 2. DĖL PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO. Nuoroda į dokumentą: https://teisesaktai.kaisiadorys.lt/aktai1/Default.aspx?Id=3&DocId=8410
 3. https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/svietimas/centralizuotas-vaiku-priemimas-i-kaisiadoriu-rajono-savivaldybes-svietimo-istaigas/1671
 4. Klasės komplektuojamos pagal ŠMM ar steigėjo patvirtintą tvarką.
 5. Užsienyje mokęsi mokiniai mokytis pagal pagrindinio arba vidurinio ugdymo programą priimami bendra tvarka, o neturintys mokymosi pasiekimo dokumento – mokyklai įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
 6. Mokiniai mokyklos direktoriui pateikia įgyto išsimokslinimo pažymėjimą, prašymą, nustatytos formos sveikatos pažymą, pažymą iš karo prievolės administravimo tarnybos. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų).
 7. Asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi. Kilus konfliktinei situacijai ją sprendžiant dalyvauja visos šalys: mokytojas, mokinys, tėvai, mokyklos direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 8. Mokinių ir klausytojų priėmimas į mokyklą ir išvykimas iš jos įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui arba klausytojui atiduodamas įgyto išsimokslinimo pažymėjimas, o asmens bylos kopija persiunčiama į švietimo įstaigą, kurioje jis mokysis. Mokinys išvykdamas iš mokyklos, privalo grąžinti mokinio pažymėjimą, mokyklos turtą (vadovėlius, sportinę aprangą ir t.t.)
 9. Dokumentai nuo sausio 1 d. iki liepos 1 d. (prašymas ir priedai su Tvarkos apraše nurodytais duomenimis) priimami Žiežmarių gimnazijos raštinėje (Žaslių 21, Žiežmariai) arba el. paštu rastine@ziezmariugimnazija.lt. Atsakingas už dokumentų priėmimą asmuo: sekretorė Vilma Statkevičienė, tel. 8 346 20246.
 10. Sprendimus dėl mokinių priėmimo į pirmąją, penktąją, I (jei yra daugiau kaip 5 prašymai) ir III gimnazines klases bei jų komplektų suformavimo priima gimnazijos mokinių priėmimo komisija, kurios posėdžiai vyksta birželio ir rugpjūčio mėn. paskutinėmis savaitėmis.
 11. Mokinių priėmimo į gimnaziją klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Lukoševičienė (I-IVg kl.)

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Vaikų iki 14 metų priėmimo į mokyklą sutartis 2021-05-05 11:27:10 47.5 KB
Mokymosi sutartis: 9-10 klasės ( I-II g. klasės) 2021-05-05 11:29:04 52.5 KB
Priėmimo į priešmokyklinę ugdymo grupę sutartis 2021-05-05 11:24:32 35.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 11-12 klasės (III-IV g klasės) 2021-06-09 11:07:03 32.5 KB
Priėmimas į gimnaziją 1-10 klasės prašymo forma 2021-06-09 11:08:11 34.5 KB
DĖL PRIĖMIMO Į KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2021-04-20 10:38:27 224.13 KB
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJĄ TVAROS APRAŠAS 1.85 MB
Mokymosi sutartis 11-12 klasės (III-IV g. klasės) 2021-05-05 11:30:50 56.5 KB
Centralizuotas vaikų priėmimo tvarkos aprašas 2021-10-06 15:29:01 216.3 KB
Mokestis už darželį 2021-10-06 15:28:43 244.15 KB
Dėl vaiko priėmimo į mokyklą 31.5 KB
Dėl vaiko išbraukimo iš mokyklos 27 KB
Dėl laikino priėmimo į mokyklą 12.94 KB
Dėl laikino išbraukimo iš mokyklos 12.88 KB

 

Atnaujinta: 2024-01-14