Veikla karantino režimo laikotarpiu

 • Paskelbė : Natalija Kocienė
 • Paskelbta: 2021-01-25
 • Kategorija: Svarbu!

DĖL ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO KARANTINO REŽIMO LAIKOTARPIU NUO 2021 M. SAUSIO 25 D.

2021 m. sausio 22 d. Nr. V-9

Žiežmariai

Vykdydama  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V1E-1517 „Dėl ugdymo proceso organizavimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje karantino laikotarpiu ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V1E-1360 pripažinimo netekusiu galios“ ir 2021 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V1E-75 „Dėl vaikų, ugdomų pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nuotolinio ugdymo, priežiūros ir maitinimo organizavimo“ nurodymus:

1. N u s t a t a u ugdymo proceso ir veiklos organizavimo karantino metu principus Žiežmarių gimnazijoje nuo 2021 m. sausio 25 d.:

1. Priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu pagal patvirtintą pamokų, neformaliojo ugdymo ir konsultacijų  tvarkaraštį, užtikrinant, jog sinchroninis mokymas (Zoom, Skype arba tiesioginės mokytojo pamokos transliacijos metu) sudarytų ne mažiau 50 proc. konkretaus mokytojo savaitės veiklų:

  1.  TAMO dienyne mokiniams pateikiamos pamokos temos savaitei, kasdienės pamokos uždaviniai, diferencijuotos ir individualizuotos užduotys su komentarais ir vertinimo kriterijais. Mokymasis organizuojamas Moodle, Eduka skaitmeninėse platformose (neįskaitant Tamo dienyno). Mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami, laikantis galiojančio mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo principų ir tvarkos aprašo nuostatų;
  2. esant būtinumui (pagal tėvų prašymus), parengiamos popierinės ar spaudiniuose esančios užduotys su nustatytu jų atlikimo laikotarpiu ir perduodamos mokiniui ar jų teisėtiems atstovams;
  3.  rekomenduojama neskirti namų darbų, jeigu mokinys dalyvavo pamokoje online sinchroniniu režimu ir atliko/beveik atliko skirtas savarankiškas užduotis. Nelankymas fiksuojamas, jei mokinys nedalyvauja pamokoje ir neatlieka paskirtų užduočių;
  4.  mokiniai konsultuojami grupėmis ir/ar individualiai tvarkaraštyje nustatytu konsultacijų laiku, naudojant Zoom, Skype, telefoniją ir pan.;

2. Mokiniai nuotoliniu būdu gali mokytis gimnazijos patalpose (mokomuosiuose kabinetuose ir bibliotekoje), prižiūrint mokytojų padėjėjams, kompiuterininkui, bibliotekininkui ir/ar socialiniam pedagogui, užtikrinant pavėžėjimą, 10 m2 plotą vienam vaikui, veido apsaugos priemonių tinkamą naudojimą/si, maitinimą/si savo atsineštu pašildomu maistu ar sausojo davinio paketais, kai:

2.1. vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, tėvai, įtėviai, globėjai negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose dėl prievolės pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje (pagal pateiktą pažymą iš darbovietės);

2.2. vaikams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, nesudarytos sąlygos mokytis namuose nuotoliniu būdu ir/ar reikalinga kita pagalba mokantis. Sprendimą dėl mokymosi nuotoliniu būdu gimnazijoje socialinio pedagogo teikimu  ir gavus tėvų prašymą (1 priedas) priima vaiko gerovės komisija.

3. Nuotoliniu būdu namuose besimokantiems nemokamą maitinimą gaunantiems ir visiems priešmokyklinio ugdymo/si bei pirmų klasių mokinių tėveliams sauso maisto daviniai už praėjusią mokymosi savaitę išduodami ketvirtadieniais nuo 11 val.

4. Mokytojams rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu iš namų, kitiems pedagoginiams darbuotojams – taikant mišrų darbo gimnazijoje ir  nuotoliniu būdu principą.

5. Siekiant maksimaliai riboti kontaktų skaičių, rekomenduojama direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams susitarimo su darbuotojais būdu nustatyti aptarnaujančio personalo darbuotojams skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką būtinų ir papildomų darbo funkcijų jiems priskirtose darbo vietose atlikimui, dėvint veidą dengiančias apsaugos priemones.

2. P r i p a ž į s t u netekusio galios Žiežmarių gimnazijos direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Žiežmarių gimnazijos veiklos organizavimo karantino režimo laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 4 d.“.

 

Direktorė                                                                                                                                                                               Ieva Mažulienė

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.05 - 15.50
 • 1. 08.15 - 09.00
 • 2. 09.10 - 09.55
 • 3. 10.05 - 10.50
 • 4. 11.10 - 11.55
 • 5. 12.25 - 13.10
 • 6. 13.20 - 14.05
 • 7. 14.15 - 15.00
 • 8. 15.05 - 15.50
LIONS QUEST